Bct Machinery
โทร 042-222 309, 042-246 936, 084-516 7544, 086-458 6125
  • th

เครื่องผลิตน้ำ RO


เครื่องผลิตน้ำ RO

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องผลิตน้ำ RO

ระบบเครื่องกรองน้ำ RO เป็น เทคโนโลยีที่นิยมสูงสุดในการกำจัดสารละลายในน้ำ (TDS) ออกจากน้ำดิบ ดังนั้นระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงถูกใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

สอบถาม
เครื่องผลิตน้ำ RO

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส Reverse osmosis

สอบถาม